KONKURS
NA TESKT PIOSENKI O LESIE
 
Regulamin
1. Organizator:
Przedszkole Samorządowe w Margoninie.

2. Temat konkursu:
Zadanie polega na napisaniu tekstu piosenki o corocznym wydarzeniu „Sadzenie Lasu” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Margoninie we współpracy z Nadleśnictwem w Podaninie. Wygrana piosenka będzie towarzyszyć uczestnikom wydarzenia na każdej kolejnej edycji „Sadzenia Lasu”
 
2. Cele konkursu:
✓ rozwijanie zdolności literacko- artystycznych,
✓ rozbudzenie twórczej inwencji, wyobraźni i kreatywności,
✓rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci,
✓stworzenie okazji do promowania akcji przyrodniczej w środowisku lokalnym.

3. Warunki uczestnictwa:
✓Napisanie tekstu piosenki składającej się maksymalnie z 3 zwrotek z powtarzalnym refrenem.
✓konkurs jest przeznaczony dla dzieci wraz z rodzinami w wieku od 3 do 6 lat,
✓ każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę własnego autorstwa,
✓uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w konkursie.
✓Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom, a organizator ma prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania i lekkiej korekty tekstu w celu dostosowania do melodii. Z chwilą złożenia tekstu stanowi on własność organizatora.
✓ Autor nagrodzonego tekstu piosenki zobowiązuje się przenieść na Organizatora całość praw autorskich, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.
✓ Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
✓ Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu tylko i wyłącznie teksty piosenek, które są ich autorstwa i do których posiadają wszelkie prawa autorskie.
✓ Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
Zwycięzcy konkursu (pierwsze 3 miejsca) zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.
 
4. Terminarz:
Tekst piosenki wraz ze zgodą należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Samorządowego w Margoninie do dnia  05.04.2024r.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w trakcie Sadzenia Lasu 19.04.2024 r.
 
5. Ocena prac:
✓Powołana przez organizatora Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych tekstów oraz przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca.
✓Jury przy ocenie tekstów bierze pod uwagę: pomysłowość i kreatywność; zgodność z tematem; oryginalność; zgodność z regulaminem.
✓Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu
i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
✓Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych.
✓Uczestnicy potwierdzają jednocześnie, że prace zostały wykonane przez nich samodzielnie
i nie naruszają praw osób trzecich, ani praw autorskich.
✓Wygrany tekst piosenki zostanie użyty do utworzenia piosenki o Lesie pod melodię napisaną przez muzyka i odśpiewany przez dzieci podczas „Sadzenia Lasu”.

6. Nagrody:
✓Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe za miejsce I, II, III.

7. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna:
✓Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-RODO/.
✓Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Przedszkole Samorządowe w Margoninie, ul. Poznańska 10, 64-830 Margonin
✓Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
✓Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko.
✓Dane uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
✓Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów lub do czasu cofnięcia zgody.
✓Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 – RODO,
* sprostowanie swoich danych osobowych – na podstawie art. 6 – RODO,
* usunięcia swoich danych osobowych – na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO
* ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – na podstawie art. 18 – RODO.

✓W każdej chwili uczestnik ma  prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie gody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
✓Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – ROOD.
✓Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Tytuł Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 1 - oświadczenie 102.95 kb Pobierz