Pierwsze przedszkole w Margoninie

Pierwsze przedszkole w Margoninie mieściło się w domu parafialnym przy ul. Szpitalnej. W czwartek 4 listopada 1924 r. zostało uroczyście otwarte i poświęcone.

Artykuł w tygodniku katolickim

Otwarcia ochronki dokonał starosta chodzieski dr Zbigniew Jerzykowski

Otwarcia ochronki dokonał starosta chodzieski dr Zbigniew Jerzykowski w asyście inspektora szkolnego Franciszka Henrykowskiego i burmistrza Margonina Teodora Mrówczyńskiego. 

Ochronkę poświecił ks. proboszcz Maksymilian Napiątek w otoczeniu ks. proboszcza Zygmunta Majewskiego z Żonia, ks. proboszcza Leona Kurpisza z Chodzieży, ks. proboszcza Kazimierza Stachowiaka z Budzynia. Ochronka powstała ze wspólnej inicjatywy proboszcza, burmistrza i radnych miasta. Placówkę uważaną za wzorcową urządzono wg wskazań ministerstwa. Składała się z dwu sal i mogła pomieścić 50 dzieci. Kierowniczką została Cecylia Sofulak. Prymas Polski kardynał Edmund Dalbor przysłał na ręce proboszcza błogosławieństwo ochronce i jej kierowniczce.

Po dwóch latach ochronka została zamknięta a budynek wiosną 1927 r. na pół roku zajęty przez wojsko. W czasie odbywających się wówczas w rejonie Margonina manewrów wojskowych urządzono w nim punkt PCK. Z chwilą uregulowaniu spraw związanych z własnością budynku pomieszczenia wyremontowano i zaadaptowano ponownie na potrzeby ochronki.

Ochronka_1932

Dokładnie 5 sierpnia 1929 r. ochronka otrzymała imię kardynała Augusta Hlonda. Pozostałą część budynku 10 listopada 1929 r. zajęły Siostry Służebniczki z Pleszewa, które od tej pory zajęły się prowadzeniem przedszkola. Kierowniczką została wyznaczona s. Józefa Ratajczak. Ochronka wznowiła działalność 14 listopada 1929 r. przyjmując 65 dzieci z Margonina i okolic. W następnych latach liczba dzieci w przedszkolu kształtowała się różnie: w 1932 r.  było ich 78, w 1935 – 44, w 1936 – 52, a we wrześniu 1938 – 70 dzieci. W 1931 r. kierownictwo ochronki przejęła  s. Stefania Gallus, a w 1938 r. kierowniczką została s. Aniela Gil.

Przedszkole 1937 katolickie dla dzieci polskich i niemieckic

Wraz z wybuchem wojny w 1939 r. przedszkole przejęli miejscowi Niemcy, a uczęszczały do niego  tylko dzieci z rodzin niemieckich. Siostrom Służebniczkom zezwolono na zajmowanie dotychczasowych pomieszczeń.

Przedszkole 1945 ks Kaczmarek i ss_Helena Walentowska

Po wyzwoleniu w Domu Sióstr, został zorganizowany punkt PCK dla chorych żołnierzy i powracających z wojny Polaków. W sierpniu 1945 roku siostry ponownie urządziły przedszkole, nad którym patronat objął Caritas. Kierowniczką została s. Helena Walentowska, a wychowawczynią s.Amalia Przybyszewska.

Przedszkole czerwiec 1959

W 1950 r. kierowanie przedszkolem powierzono s. Irenie Szymańskiej, po niej przez  siedem lat (1952 – 1959) przedszkolem kierowała s. Loreta  Krawczyk, która z Margonina wyjechała na misję do Brazylii. Ostatnią siostrą zakonną kierującą przedszkolem była s. Frydolina Paluszkiewicz. W latach 1945 – 62 jako wychowawczynie pracowały s.s. Rufina, Ernesta Pacałysko i Małgorzata Węglewska. 

Siostry Służebniczki prowadziły przedszkole do czerwca 1962 r.

Przedszkole 1963

We wrześniu zostało przejęte przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chodzieży. Kierowniczką zostaje Sydonia Twardowska, nauczycielką Irena Pawlicka a pracownikami obsługi: Świętochowska Genowefa, Gartecka Jadwiga i Częstochowska Helena. Rok później następuje zmiana godzin funkcjonowania przedszkola, z 5 godzinnego na 9 godzinne. W związku z tym zapewniono dzieciom trzy posiłki i wprowadzono tzw. „leżakowanie”.

Przedszkole 1963

Atrakcją dla dzieci były różne uroczystości organizowane przez nauczycieli, takie jak: Dzień Kobiet, 1 Maja, Dzień Dziecka oraz choinka. Największym problemem w funkcjonowaniu przedszkola były niskie nakłady finansowe. Rodzice bardzo aktywnie włączali się do prac na rzecz przedszkola. W 1963r. nastąpiły zmiany kadrowe. Kierowniczką zostaje Maria Breitenbach. Do grona wychowawców w 1965 roku dołączyła Anna Liberska, a rok później do pracowników obsługi Teodora Bejma i Klara Płowens. W 1972 r. intendentką zostaje Wanda Hoffmann, a pracownikiem obsługi Krystyna Krygier. W kolejnych latach zostają zatrudnione dwie nauczycielki Stefania Darmoros i  Halina Pachowicz.

Staraniem władz miasta i gminy 3 lutego 1975 roku oddano do użytku nowo wybudowany obiekt przy ulicy Poznańskiej 10. Uroczystego otwarcia dokonał Naczelnik Miasta i Gminy Zygmunt Piechocki w asyście władz powiatowych. Pierwsze zajęcia odbyły się 11 lutego 1975r. Uczęszczało do niego 120 dzieci. Utworzono 4 oddziały i wprowadzono odpłatność za przedszkole. W 1976 r. dyrektorem zostaje p. Stefania Darmoros. Funkcje dyrektora sprawuje przez rok. Do kadry nauczycielskiej dołączyły Krystyna Płowenc – Lenard i  Barbara Behrendt

W 1977 r. stanowisko dyrektora obejmuje Krystyna Maliszewska, do kadry nauczycielskiej dołącza Anna Lubawa, a do pracowników obsługi Teresa Jabłońska.

W sierpniu 1978 r. dyrektorem przedszkola zostaje Edwina Mielczarek. Nauczycielkami w tym czasie były: Barbara Behrendt, Genowefa Genke, Halina Ścibura, Sydonia Twardowska, intendentką Wanda Hoffmann, a w obsłudze pracowało 8 osób. Przedszkole miało 4 oddziały i mogło przyjąć 120 dzieci. Do 19 sierpnia 1978 r. zgłoszono 160 dzieci. Z braku miejsc 5 osobowa komisja kwalifikacyjna odrzuciła 40 dzieci. W skład komisji wchodzili: dyrektor, nauczyciel, intendentka, pielęgniarka i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich.

W 1979 r. na potrzeby 2 oddziałów przeznaczono salę gimnastyczną. Przedszkole było czynne również w każda pierwszą sobotę miesiąca. Wprowadzono zajęcia rytmiczne przy pianinie, początkowo prowadzone przez Stefanię Ląg  a następnie przez Tomasza Maliszewskiego.

Ze względu na wyż demograficzny w latach 1986 – 1988 otworzono nowy oddział w Szkole Podstawowej im. M.Kopernika w Margoninie, prowadzony przez  Gabrielę Płonkę oraz  Alinę Pieczyńską.

Po przejściu Edwiny Mielczrek na emeryturę Burmistrz Jerzy Kado i Rada Pedagogiczna powołuje na dyrektora w 1990 r. mgr Genowefę Genke. Przedszkole miało wówczas 5 oddziałów i pracowało w nim 6 nauczycieli: Alina Zaborowska, Gabriela Płonka, Halina Ścibura, Dorota Domańska, Hanna Fiebig i Ewa Cajske. Woźnymi oddziałowymi były: Teresa Przybyła, Łucja Wójcicka, Teresa Maślak i Krystyna Łada a kucharkami:  Małgorzata Krasoń, Krystyna Silska, Danuta Piechotka i Teresa Jabłońska.

Przedszkole przystosowano do przyjęcia 120 dzieci. Przygotowywano 3 posiłki a leżakowanie było tylko dla chętnych dzieci. Braki w wyposażeniu starano się uzupełnić przy pomocy rodziców oraz Rady Rodziców. Organizowano zabawy i festyny, a dochód z tych imprez przeznaczono na doposażenie przedszkola. Zakupiono m.in. stoliki, krzesła i zestaw gimnastyczny.

Doposażono plac zabaw w drewniany zestaw, zlikwidowano kuchnię węglową, zakupiono patelnię elektryczną, zainstalowano  też ogrzewanie gazowe.

W 1991 r. przedszkola na terenie Miasta i Gminy Margonin, zostały przejęte przez samorząd gminny. Mimo trudności finansowych, w czasie gdy sąsiednie gminy likwidowały przedszkola, dzięki burmistrzowi Jerzemu Kado i staraniom Rady Miasta i Gminy, nie zlikwidowano żadnego oddziału.

Do Przedszkola Samorządowego w Margoninie z dniem 1 września 2003 r. przyłączono gminne przedszkola wiejskie. W związku z zaistniałymi zmianami przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora. Nowym dyrektorem została mgr Małgorzata Janicka – Tomczak a zastępcą mgr Genowefa Genke. Przy współpracy z rodzicami i wsparciu władz gminy odnowiono łazienki, hol przedszkolny i wyposażono kuchnię. Systematycznie doposażone są oddziały w zabawki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole aktywnie współpracuje z środowiskiem lokalnym.
W 2009 roku staraniem burmistrza Leszka R. Łochowicza, podjęto decyzję o modernizacji przedszkola z środków własnych gminy. Wymienione zostały wszystkie okna, ocieplono budynek, zainstalowano nowy piec co, wzbogacono plac zabaw o nowe, atrakcyjne dla dzieci, urządzenia.  Przedszkole wzbogaciło się o pomieszczenia administracyjne i nowy oddział dla 25 dzieci. W 2010 roku w Radwanki, przeprowadzono remont  mieszkania służbowego, który pozwolił na wygospodarowanie pomieszczeń na dodatkowy oddział.

W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedszkole otrzymało dofinansowanie do projektu pod tytułem „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich gminy Margonin." Całkowita wartość projektu wynosiła 247 730, 25 zł. Z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 210 570, 71 zł. Projekt obejmował oddziały w Radwankach, Lipinach i Próchnowie i dotyczył zwiększenia oferty zajęć przedszkolnych o zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz spotkań z psychologiem w ramach rozwijania kompetencji społecznych. W ramach tego projektu wyremontowana została sala w Radwankach, doposażono sale przedszkolne w pomoce dydaktyczne w wysokości 30 423, 90 zł.

W roku szkolnym 2017/2018 przedszkole realizuje podobny projekt w Margoninie o wartości 241 360, 88 zł przy dofinansowaniu w kwocie 205 156, 74 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość doposażenia to 30 423, 90 zł. Kolejnym projektem jest projekt dotyczący rozbudowy przedszkola przy całkowitej wartości projekt wynoszącej 1 172 190 zł. Przy dofinansowaniu 996 361, 50 zł. Przedszkole wzbogaci się o kolejne sale dydaktyczne, salę do zajęc ruchowych oraz gabinety specjalistyczne. Wartość wyposażenia sal to 102 090, 00zł.
Obecnie przedszkole liczy 12 oddziałów, w których bawi się ucząc 280 dzieci. W Margoninie jest 8 oddziałów a 4 to oddziały zamiejscowe w Radwankach, Próchnowie i Lipinach.


Historia zatoczyła koło. Ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się dziś, toczy się jutro dla następnych pokoleń.

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,
przyszłością, która bez przerwy się otwiera”
- jak głosił Jan Paweł II.

Składamy serdeczne podziękowania panu Waldemarowi Janiszewskiemu za okazaną pomoc przy opracowaniu historii przecdszkola.